Våra policys

Kvalitetspolicy

Valter Carlsson Måleri AB och A L Ivarsson Fönster AB eftersträvar alltid att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar. Våra tjänster kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta uppnås genom att:

 • Våra yrkesskickliga medarbetare känner stor hantverksstolthet.
 • Vi har hantverkare med lång erfarenhet delar med sig av sin kompetens till yngre personal.
 • Vi erbjuder kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar till
 • lägsta möjliga kostnad på sikt.
 • Vi har ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
 • Vi avsätter tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt.

Miljöpolicy

Valter Carlssons Måleri AB och A L Ivarsson Fönster AB eftersträvar att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utanför företaget, genom att:

 • Vi ständigt förbättrar verksamheten i riktning mot minskad miljöpåverkan.
 • Vi uppfyller alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen och krav från intressenter.
 • Vi förebygger föroreningar som kan uppstå pga. verksamheten genom att välja nya bättre produkter för miljö och hälsa samt minska mängden transporter.
 • Vi har ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
 • Vi avsätter tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt. Vi kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, sätter mål för förbättringar och följer upp att dessa nås.
 • Vi ger kunderna efterfrågad information om miljökonsekvenserna av de måleritjänster vi erbjuder.

Arbetsmiljöpolicy

Valter Carlsson Måleri AB och A L Ivarsson Fönster AB erbjuder en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa, genom att:

 • Vi kartlägger och förebygger arbetsmiljörisker och arbetsskador.
 • Vi sätter mål för förbättringar av arbetsmiljön och genomför dessa mål.
 • Vi har ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras.
 • Vi ger medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätter tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.